kontroly kotlů
revize hromosvodů

Zjistit více

povinné kontroly kotlů na tuhá paliva a plyn


ORGANIZUJEME HROMADNÉ KONTROLY V OBCÍCH, KDE NABÍZÍME ZVÝHODNĚNOU CENU A DOPRAVU ZDARMA


Kontroly kotlů na tuhá paliva

Podle zákona 201/2012 Sb. §17 odst. 1, písm. h) je každý majitel spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém příkonu 10 až 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu, povinen provádět jednou za dva roky kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje. Podle §41 odst. 15 musí první kontrola proběhnout nejpozději do 31.12.2016. !!!Novela zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. stanoví povinnost realizovat u kotlů na pevná paliva kontrolu jednou za 3 roky!!! Tato skutečnost prodloužila platnost všech provedených kontrol na 3 roky. Revizní zpráva má tedy v souladu se zákonem platnost 3 roky.

V roce 2023 končí platnost kontrol provedených v roce 2020.

Plynové kotle

Výrobci plynových kotlů doporučují provádět každoročně servisní prohlídku kotle, která spočívá zejména v jeho seřízení a vyčištění. Tuto servisní prohlídku by měl provádět pouze proškolený technik. Tato revize není pro fyzické osoby - nepodnikatele povinná.

Proč je nutné provádět kontrolu u kotle na tuhá paliva?

Obecní úřad může požadovat předložení dokladu o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a zákonem o ochraně ovzduší. V případě, že provozovatel nepředloží požadovaný doklad může mu být uložena pokuta podle § 23 odstavce (2) bodu b) až do výše 20 000 Kč.
Od 1.1.2020 mají technici povinnost informace o kontrolách kotlů ukládat do centrálního registru, ke kterému budou mít přístup úřady. Úředníkům tak ke kontrole bude stačit nahlédnout do registru.

Kdo může provést povinnou kontrolu kotle?

Ke kontrole kotle na tuhá paliva i plynového kotle je oprávněna pouze autorizovaná osoba proškolená výrobcem kotle.
Vyhláška Ministerstva prostředí od září roku 2019 nově stanovuje také referenční finanční limit kontroly kotle ve výši 1 585 Kč bez DPH pro spalovací stacionární zdroje bez řídicí jednotky (zejména starší typy kotlů) a ve výši 1 848 Kč bez DPH pro spalovací stacionární zdroje s řídicí jednotkou (např. moderní zplyňovací a automatické kotle). Pokud se Vám nedaří pro značku Vašeho kotle sehnat technika do výše uvedené ceny, spojte se s výrobcem Vašeho kotle. Pokud Vám ani on nebude schopen technika najít, máte svobodnou možnost vybrat si jiného, vyškoleného na daný typ vašeho kotle, ale jiným výrobcem, který bude třeba z vedlejší obce.

TPT SERVIS s.r.o. je organizátorem hromadných kontrol kotlů v obcích. Firma má nasmlouvané techniky s oprávněním pro většinu značek kotlů. Konkrétního technika můžete vždy dohledat v oficiální databázi Ministerstva životního prostředí na www.ipo.mzp.cz/

Je nutné kontrolovat též kotel na tuhá paliva zakoupený nedávno?

I nový kotel na tuhá paliva podléhá povinnosti kontroly, jelikož v zákoně stáří kotle zohledněno není. Dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění je povinností provozovatele zdroje (kotle) kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na tuhá paliva nejméně jednou za 3 roky. Vaší povinností je provést první kontrolu do 3 let od zapojení kotle.

Jaké značky kotlů kontrolujete?

Většinu dostupných značek na území ČR i kotle, kde je výrobce zaniklý, neznámý, nebo je v zahraničí a nemá v ČR oficiální zastoupení.

Proč hromadná kontrola?

Jelikož každá značka výrobce kotlů musí jmenovat techniky, kteří mají oprávnění provádět kontrolu právě jejich kotlů, vznikají pro objednatele zbytečné náklady spojené s přepravou technika na místo kontroly. Jednou z výhod tedy je, že tyto zbytečné náklady, díky kterým zákazníci platí až několika tisícové částky, odpadají. Samozřejmostí je také snížená základní cena kontroly.

Naši revizní technici dělají detailní kontrolu a v rámci kontroly jsou prováděny tyto úkony:

 • Kontrola paliva určená výrobcem spalovacího stacionárního zdroje
 • Kontrola jmenovitého výkonu kotle
 • Kontrola emisní třídy kotle
 • Kontrola základních konstrukčních prvků spalovacího stacionárního zdroje a to konkrétně:
 • Přívod spalovacího vzduchu
 • Roštová soustava
 • Spalovací komora
 • Zatápěcí klapka
 • Vstupní a čistící otvory
 • Přívod paliva
 • Vnější izolace
 • Kontrola řídících, regulačních, měřících a zabezpečovacích prvků spalovacího stacionárního zdroje a to konkrétně:
 • Řídící jednotka
 • Regulátor množství spalovacího vzduchu
 • Havarijní termostat
 • Zařízení proti přetopení
 • Zařízení zabraňující prohoření paliva do násypky
 • Kontrola použitého palivo a způsob skladování paliva
 • Kontrola teplovodní soustavy: zajištění teploty vratné vody a akumulační nádoba
 • Kontrola odvodu spalin a spalinové cesty: napojení na spalinové cesty a zjištění kdy byla provedena poslední kontrola spalinových cest (komínu)

Výsledkem kontroly je:

 • určení zda spalovací stacionární zdroj je či není instalován v souladu s pokyny výrobce a zákonem č. 201/2012 Sb.
 • určení zda technický stav vyhovuje či nevyhovuje pokynům výrobce a zákonu č. 201/2012 Sb.
 • určení zda spalovací stacionární zdroj je či není provozován v souladu s pokyny výrobce a zákonem č. 201/2012 Sb.
 • určení zda spalovací stacionární zdroj splňuje či nesplňuje požadavky stanovené v příloze č. 11 zákona č. 201/2012 Sb.
 • určení zda je či není spalováno palivo o požadované kvalitě určené výrobce zdroje, příp. je či není indikováno spalování odpadu

Následuje doporučení našeho revizního technika k vhodnosti paliva, topné soustavě, provozu kotle, čištění kotle a spalinových cest.

Revize hromosvodů


ORGANIZUJEME HROMADNÉ REVIZE V OBCÍCH, KDE NABÍZÍME ZVÝHODNĚNOU CENU A DOPRAVU ZDARMA


REVIZE HROMOSVODU (LPS)

Jako každé jiné elektrické zařízení je potřeba i na hromosvodech provádět dle příslušných norem pravidelné revize a kontroly. Zařízení slouží k ochraně budov, objektů a živých bytostí v nich před nebezpečnými účinky blesku. Hromosvod vytváří umělou vodivou cestu k přijetí a svedení bleskového výboje do země. Proto z hlediska bezpečnosti lidského zdraví a majetkových škod je nezbytné toto zařízení udržovat a dodržovat termíny kontrol a revizí.

Druhy revize hromosvodu

Výchozí revize hromosvodů - Tato revize se provádí po nové montáži hromosvodu. Výchozí revizí hromosvodu se zjistí, jestli hromosvod je v celém rozsahu schopný bezpečného provozu. Tyto revize hromosvodu budete potřebovat například pro kolaudaci objektu. Revize hromosvodu se nejčastěji provádějí ve lhůtách 4 roky dle nařízení vlády č. 190/2022 Sb.

Periodická revize hromosvodů - Tato revize hromosvodu se provádí u většiny objektů po 4 letech dle nařízení vlády č. 190/2022 Sb. Zákona č. 250/2021 Sb.. Rozhodně, by jste tuto revizi hromosvodu neměli podceňovat. Touto revizí hromosvodu zjistíte, jestli se stav Vašeho hromosvodu nezhoršil a jestli bude zapotřebí znovu hromosvod přizemnit nebo naměřené hodnoty jsou dostačující. Periodickou revizí hromosvodu a tím zjištění celkového stavu hromosvodu předejdete nebezpečí poškození Vašeho majetku nebo toho nejdůležitějšího - Vašeho zdraví. Další věc proč nepodceňovat revize hromosvodu je Vaše pojistka na nemovitost. Pojišťovna by nemusela plnit po předložení propadlé revize hromosvodu.

Mimořádná revize hromosvodů - Tato revize hromosvodu se provádí například po úderu blesku do objektu, nebo po demontáži hromosvodu ohledně opravy střechy, zateplení objektu a následné montáže hromosvodu zpět apod... Mimořádnou revizí hromosvodu se zjistí, jak byl hromosvod po úderu blesku poškozen. Po opravách střech většinou hromosvod usazuje firma, která střechu opravovala a tak by mimořádná revize hromosvodu mohla zjistit nedostatky po následné montáži.

Lhůty pro revize hromosvodu

Ochrana před účinky atmosferické a statické elektřiny (LPS = hromosvod)
Revizní lhůty
LPS chránící kritické systémy
2 roky
LPS chránící ostatní objekty nebo zařízení
4 roky

Kritické systémy mohou zahrnovat stavby obsahující citlivé vnitřní systémy, kancelářské budovy a obchodní budovy. Mezi kritické systémy patří vyhrazená elektrická zařízení I. třídy a objekty, kde následkem úderu blesku nebo přepětí může vzniknout škoda velkého rozsahu.

Proč je nutné provádět revizi hromosvodu?

 • Ochrana zdraví - prověření funkčnosti certifikovaným odborníkem.
 • Ochrana majetku - plnění pojišťovny v případě zásahu blesku či živelné události.
 • Splnění povinnosti - vyplívající z nařízení vlády č. 190/2022 Sb. zákona 250/2021 Sb.

Na domě nemáme hromosvod, musí tam být?

Hromosvod není na stavbě povinný vždy, ale jen v určitých případech.
Povinná instalace hromosvodu platí pro objekty, kde může blesk ohrozit více lidí nebo napáchat velké hospodářské škody, nebo kde by mohl způsobit poruchu, kterou by trpělo více lidí – tedy pro školy, průmyslové a hospodářské budovy, velké obytné domy, zdravotnická zařízení a podobně. U rodinných domů je nutný pouze u objektů, stojících v krajině osamoceně či na kopci, jinak závisí rozhodnutí o instalaci pouze na majiteli nemovitosti či u novostaveb na podmínkách, stanovených v rámci stavebního řízení.

CENÍK

Cena kontrol a revizí se liší dle konkrétního místa realizace.
Cenu pro Vaši lokalitu naleznete v letáku na informační desce ve Vaší obci, nebo v letáčku ve Vaší schránce.

Vyhláška Ministerstva prostředí od září roku 2019 nově stanovuje také referenční finanční limit kontroly kotle ve výši 1585 Kč bez DPH pro spalovací stacionární zdroje bez řídicí jednotky (zejména starší typy kotlů) a ve výši 1848 Kč bez DPH pro spalovací stacionární zdroje s řídicí jednotkou (např. moderní zplyňovací a automatické kotle).


Pokud se Vám nedaří pro značku Vašeho kotle sehnat technika do výše uvedené ceny, spojte se s výrobcem Vašeho kotle. Pokud Vám ani on nebude schopen technika najít, máte svobodnou možnost vybrat si jiného, vyškoleného na daný typ vašeho kotle, ale jiným výrobcem, který bude třeba z vedlejší obce.

Kontaktujte násMáte dotaz? Neváhejte se na nás obrátit!

TPT SERVIS s.r.o.
IČ: 01956752
Budivojova 7
370 04 České Budějovice
Zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddílu C, složce číslo 21994

info@tptservis.cz
objednavky@tptservis.cz

Kontroly kotlů
+420 734 442 762

Revize hromosvodů
+420 736 424 570

(PO-PÁ 8:00-16:00)

Zanechte nám zprávu