Informace o zpracování osobních údajů dle GDPRTímto dokumentem Vám poskytujeme informace o Vašich právech souvisejících se zpracováváním osobních údajů ve společnosti TPT SERVIS s.r.o.. Při zpracovávání osobních údajů se řídíme právními předpisy, zejména nařízením GDPR a zákonem o ochraně osobních údajů. Zpracovávání osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování.

Tento dokument bude pravidelně aktualizován.

S osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků.

Ve společnosti TPT SERVIS s.r.o. platí přísná pravidla stanovující, který zaměstnanec či útvar může mít přístup k osobním údajům a jaké osobní údaje může zpracovávat. Osobní údaje zásadně nepředáváme mimo společnost, s výjimkou případů, kdy máme souhlas, ukládá nám to nebo nás k tomu opravňuje právní předpis nebo náš oprávněný zájem (například v případě dodavatelů nebo v případě požadavků orgánů činných v trestním řízení apod.).

Doporučujeme, abyste si informace pečlivě přečetli. Udělali jsme vše pro to, aby byly co nejsrozumitelnější. Pokud by Vám i přesto nebylo něco jasné, rádi vám kterýkoli pojem nebo pasáž vysvětlíme.

Základní informace o správci

Společnost TPT SERVIS s.r.o. , se sídlem Budivojova 1534/7, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice, zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddílu C, složce číslo 21994 (dále jen TPT SERVIS).

Kontaktní informace správce v rámci ochrany osobních údajů:
Odpovědná osoba: Ing. Zdeněk Přech
Kontaktní email: 731153144
Kontaktní email: prech@tptservis.cz

Účel a rozsah zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

Správce zpracovává osobní údaje pouze stanoveným účelem, v dále uvedeném rozsahu, po dobu uvedenou v uzavřených smlouvách či v příslušných právních předpisech, případně po dobu nezbytně nutnou pro plnění svých povinností.

Správce zpracovává osobní údaje nezbytné pro plnění smlouvy uzavřené mezi správcem a subjektem údajů, pro účely realizace obchodního vztahu mezi správcem a subjektem údajů a pro správu vztahu se subjektem údajů. Správce zpracovává osobní údaje na základě svých oprávněných zájmů, pokud tyto zájmy nejsou převáženy zájmy, právy či svobodami subjektu údajů.

Základní účel zpracování osobních údajů

Účely zpracování osobních údajů, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování:

 • plnění smlouvy a poskytování služeb
 • zajištění provozních činností

Rozsah zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu, ve kterém mu byly poskytnuty ze strany subjektu údajů nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce. Jedná se zejména o tyto kategorie osobních údajů:

 • Jméno, příjmení
 • Adresa
 • Telefon

Práva subjektu údajů

Správce zpracovává osobní údaje transparentně, korektně a v souladu s GDPR. Subjekt údajů má právo na přístup ke svým údajům, na vysvětlení, stejně jako další práva v případě, že se domnívá, že zpracování není v pořádku. Subjekt údajů může podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Správce informuje subjekty osobních údajů o jejich právech, jenž jsou následující:

 • právo znát účel zpracování osobních údajů,
 • právo znát kategorie dotčených osobních údajů,
 • právo znát příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů,
 • právo znát dobu, po kterou budou osobní údaje uloženy,
 • právo požadovat po správci opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování a právo vznést námitku proti tomuto zpracování,
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu,
 • právo na veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu osobních údajů,
 • právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě uděleného souhlasu,
 • právo na informace o skutečnostech, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování
 • právo být informován pokud hodlá správce zpracovávat poskytnuté údaje pro jiný účel, než pro jaký byly shromážděny.

Zpracovatelé a příjemci osobních údajů

Zpracovateli a příjemci osobních údajů, které spravuje správce, jsou:

 • Zaměstnanci společnosti TPT SERVIS s.r.o.
 • Dodavatelé a poskytovatelé služeb
 • Státní a jiné orgány v rámci plnění zákonných povinností