KONTROLY KOTLŮ A SPALINOVÝCH CEST

TEL. 734 442 762 / objednavky@tptservis.cz


Povinné kontroly kotlů na tuhá paliva a plynKontroly kotlů na tuhá paliva

Podle zákona 201/2012 Sb. §17 odst. 1, písm. h) je každý majitel spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém příkonu 10 až 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu, povinen provádět jednou za dva roky kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje. Podle §41 odst. 15 musí první kontrola proběhnout nejpozději do 31.12.2016.
Novela zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. stanoví povinnost realizovat u kotlů na pevná paliva kontrolu jednou za 3 roky!
Tato skutečnost prodloužila platnost všech provedených kontrol na 3 roky. Revizní zpráva má tedy v souladu se zákonem platnost 3 roky.

V roce 2024 končí platnost kontrol provedených v roce 2021.

Plynové kotle

Výrobci plynových kotlů doporučují provádět každoročně servisní prohlídku kotle, která spočívá zejména v jeho seřízení a vyčištění. Tuto servisní prohlídku by měl provádět pouze proškolený technik. Tato revize není pro fyzické osoby - nepodnikatele povinná.

Proč je nutné provádět kontrolu u kotle na tuhá paliva?

Obecní úřad může požadovat předložení dokladu o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a zákonem o ochraně ovzduší. V případě, že provozovatel nepředloží požadovaný doklad může mu být uložena pokuta podle § 23 odstavce (2) bodu b) až do výše 20 000 Kč.
Od 1.1.2020 mají technici povinnost informace o kontrolách kotlů ukládat do centrálního registru, ke kterému budou mít přístup úřady. Úředníkům tak ke kontrole bude stačit nahlédnout do registru.

Kdo může provést povinnou kontrolu kotle?

Ke kontrole kotle na tuhá paliva i plynového kotle je oprávněna pouze autorizovaná osoba proškolená výrobcem kotle.
Vyhláška Ministerstva prostředí od září roku 2019 nově stanovuje také referenční finanční limit kontroly kotle ve výši 1 585 Kč bez DPH pro spalovací stacionární zdroje bez řídicí jednotky (zejména starší typy kotlů) a ve výši 1 848 Kč bez DPH pro spalovací stacionární zdroje s řídicí jednotkou (např. moderní zplyňovací a automatické kotle). Pokud se Vám nedaří pro značku Vašeho kotle sehnat technika do výše uvedené ceny, spojte se s výrobcem Vašeho kotle. Pokud Vám ani on nebude schopen technika najít, máte svobodnou možnost vybrat si jiného, vyškoleného na daný typ vašeho kotle, ale jiným výrobcem, který bude třeba z vedlejší obce.

TPT SERVIS s.r.o. je organizátorem hromadných kontrol kotlů v obcích. Firma má nasmlouvané techniky s oprávněním pro většinu značek kotlů. Konkrétního technika můžete vždy dohledat v oficiální databázi Ministerstva životního prostředí na www.ipo.mzp.cz.

Kotel na tuhá paliva a komín (spalinová cesta)

Když topíte tuhými palivy (dřevo, uhlí, pelety...), musíte pozornost věnovat nejen kotli, ale také stavu komínu. V komíně se totiž mohou nahromadit pevné zbytky spalin, které se mohou zapálit a způsobit nebezpečný požár. Teplota ohně při požáru spalin v komíně může dosáhnout až 1200 °C, a často se stane, že poškodí střechu a krov domu. Aby se tomu předešlo, je třeba mít komín v dobrém stavu a nechat ho pravidelně kontrolovat a čistit kominíkem. Ten vám také poradí, jestli je potřeba případně něco opravit.

Je nutné kontrolovat též kotel na tuhá paliva zakoupený nedávno?

I nový kotel na tuhá paliva podléhá povinnosti kontroly, jelikož v zákoně stáří kotle zohledněno není. Dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění je povinností provozovatele zdroje (kotle) kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na tuhá paliva nejméně jednou za 3 roky. Vaší povinností je provést první kontrolu do 3 let od zapojení kotle.

Jaké značky kotlů kontrolujete?

Většinu dostupných značek na území ČR i kotle, kde je výrobce zaniklý, neznámý, nebo je v zahraničí a nemá v ČR oficiální zastoupení.

Proč hromadná kontrola?

Jelikož každá značka výrobce kotlů musí jmenovat techniky, kteří mají oprávnění provádět kontrolu právě jejich kotlů, vznikají pro objednatele zbytečné náklady spojené s přepravou technika na místo kontroly. Jednou z výhod tedy je, že tyto zbytečné náklady, díky kterým zákazníci platí až několika tisícové částky, odpadají. Samozřejmostí je také snížená základní cena kontroly.

Kontrola spalinové cesty

Kontrola spalinové cesty je postup, který provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví.
Kontroluje se zejména provozuschopnost a požární odolnost spalinové cesty, napojení na spotřebič, vlastní provedení komínu a jeho prostup stavebními konstrukcemi domu. Dále se kontroluje zajištění bezpečného přístupu ke komínu a jeho vymetacím a čistícím otvorům. Vše musí být v souladu s platnými ČSN a EN normami.
Kontrolní zpráva je velice důležitá nejen z povinnosti, ale i pro pojišťovací instituce. Rozhodně doporučujeme každý rok kontrolu provádět.

Naši revizní technici dělají detailní kontrolu a v rámci kontroly jsou prováděny tyto úkony:

 • Kontrola paliva určená výrobcem spalovacího stacionárního zdroje
 • Kontrola jmenovitého výkonu kotle
 • Kontrola emisní třídy kotle
 • Kontrola základních konstrukčních prvků spalovacího stacionárního zdroje a to konkrétně:
 • Přívod spalovacího vzduchu
 • Roštová soustava
 • Spalovací komora
 • Zatápěcí klapka
 • Vstupní a čistící otvory
 • Přívod paliva
 • Vnější izolace
 • Kontrola řídících, regulačních, měřících a zabezpečovacích prvků spalovacího stacionárního zdroje a to konkrétně:
 • Řídící jednotka
 • Regulátor množství spalovacího vzduchu
 • Havarijní termostat
 • Zařízení proti přetopení
 • Zařízení zabraňující prohoření paliva do násypky
 • Kontrola použitého palivo a způsob skladování paliva
 • Kontrola teplovodní soustavy: zajištění teploty vratné vody a akumulační nádoba
 • Kontrola odvodu spalin a spalinové cesty: napojení na spalinové cesty a zjištění kdy byla provedena poslední kontrola spalinových cest (komínu)

Výsledkem kontroly je:

 • určení zda spalovací stacionární zdroj je či není instalován v souladu s pokyny výrobce a zákonem č. 201/2012 Sb.
 • určení zda technický stav vyhovuje či nevyhovuje pokynům výrobce a zákonu č. 201/2012 Sb.
 • určení zda spalovací stacionární zdroj je či není provozován v souladu s pokyny výrobce a zákonem č. 201/2012 Sb.
 • určení zda spalovací stacionární zdroj splňuje či nesplňuje požadavky stanovené v příloze č. 11 zákona č. 201/2012 Sb.
 • určení zda je či není spalováno palivo o požadované kvalitě určené výrobce zdroje, příp. je či není indikováno spalování odpadu

Následuje doporučení našeho revizního technika k vhodnosti paliva, topné soustavě, provozu kotle, čištění kotle a spalinových cest.